dnes je 12.6.2024

Input:

§ 14 ZDPH Poskytnutí služby

12.8.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.4.14
§ 14 ZDPH Poskytnutí služby

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 2 – Předmět daně

  • § 21 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti

  • § 28 – Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

§ 14 ZDPH je stanoveno, co se pro účely DPH považuje za službu.

K § 14 odst. 1

Veškeré činnosti, které nejsou dodáním zboží, jsou pro účely zákona o DPH považovány za služby. Za služby jsou dále považovány i převod a využití práv, poskytnutí práva využití věci, zřízení, trvání a zánik věcného břemene, zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání.

Pokud například převede majitel patentu, autorských práv k hudbě, ochranné známky apod. tato práva na jinou osobu, jedná se o službu.

O službu se jedná i v případě zřízení věcného břemene, např. na pozemek, na kterém je cesta majitele, kterou bude využívat i jeho soused.

K § 14 odst. 2

V odstavci se uvedena služba, která je poskytována na základě rozhodnutí státního orgánu, na základě zvláštního právního předpisu, vyhlášky.

Poskytnutím služby se rozumí i poskytnutí služby na základě komisionářské služby prostřednictvím komisionářem.

K § 14 odst. 3 a 4

Ustanovení v odstavci 3 vyjmenovává případy, kdy se pro účely DPH jedná o poskytnutí služby za úplatu, i když nedochází k úplatě. Výčet je obdobný jako výčet případů uvedených v § 13 odst. 3, které se týká zboží. Jedná se o případy, které jsou považovány za poskytnutí služby za úplatu, i když nedochází k úplatě, např. v případě poskytnutí služby pro účely nesouvisející s podnikáním, pokud byl u tohoto majetku uplatněn odpočet daně. Za poskytnutí služby se také považuje vložení nepeněžitého vkladu v nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou pozbytí obchodního závodu, vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku, pokud se jedná o nehmotný majetek.

Za splnění povinnosti přiznat daň v případě majetkového vkladu mají společnou odpovědnost vkladatel i nabyvatel majetkového vkladu.

K § 14 odst. 5

Ustanovení uvádí případy, které nejsou pro účely DPH považovány za poskytování služby, a tedy nejsou předmětem daně. Za poskytnutí služby se nepovažuje (tzn. zdanitelným plněním není) pozbytí obchodního závodu, vydání nebo poskytnutí majetku ve formě nehmotného majetku a poskytnutí služby jako náhrady nebo

Nahrávám...
Nahrávám...