dnes je 30.1.2023

Input:

§ 165 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení

16.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.165
§ 165 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení

Ing. Karel Janoušek

Díl 2

Náhrady při přeložení o dočasném přidělení

§ 165

 1. (1) Je-li zaměstnanec přeložen nebo dočasně přidělen k jinému zaměstnavateli do jiného místa výkonu práce, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, které je současně odlišné od bydliště zaměstnance, přísluší mu náhrady ve výši a za podmínek stanovených v § 157 až 164. Jestliže se zaměstnanec denně vrací do bydliště, doba strávená v tomto místě se nezapočítává do doby rozhodné pro poskytování stravného.
 2. (2) Zaměstnanci, který pobírá stravné podle odstavce 1 a je v téže době vyslán na pracovní cestu mimo místo přeložení nebo dočasného přidělení, přísluší stravné, které je pro zaměstnance výhodnější. Ostatní cestovní náhrady přísluší zaměstnanci jako při pracovní cestě.

Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 43 – přeložení

  • § 43a – dočasné přidělení

  • § 152 – cesty, při kterých zaměstnanci přísluší cestovní náhrady

  • § 156 – druhy cestovních náhrad

  • § 177-178 – náhrady při přijetí a přeložení

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 6 odst. 7 písm. a) – náhrady cestovních výdajů, které nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti

  • § 24 odst. 2 písm. zh) – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (náhrady cestovních výdajů)

Komentář

S touto částí souvisí také komentář k náhradám při přijetí a přeložení uvedených v ustanoveních § 177 a 178, neboť tak, jak jsou upraveny v těchto ustanoveních platných pro státní a příspěvkovou sféru, mohou být poskytnuty i zaměstnancům v podnikatelské sféře.

Náhrady při přeložení

Pokud nemůže zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci v místě sjednaném v pracovní smlouvě a přeloží ho podle § 43 ZP k výkonu práce do místa odlišného od jeho bydliště, musí mu poskytovat cestovní náhrady jako při tuzemské pracovní cestě (§ 157 až 164 ZP).

Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, lze v případě nezbytné provozní potřeby zaměstnavatele, a to pouze se souhlasem zaměstnance.

Jestliže se zaměstnanec denně vrací do bydliště, nezapočítává se doba strávená v bydlišti do doby rozhodné pro poskytování stravného.

Je-li zaměstnanec v době přeložení vyslán na pracovní cestu mimo místo přeložení, přísluší zaměstnanci stravné, které je pro něho výhodnější.

Náhrady při dočasném přidělení

Podle ustanovení § 152 písm. e) a § 165 ZP přísluší zaměstnanci také náhrada cestovních

Nahrávám...
Nahrávám...