dnes je 30.1.2023

Input:

Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely

23.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1
Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely

Ing. Karel Janoušek

Vzor

Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely

I.      ÚČASTNÍCI DOHODY

Zaměstnavatel: ...........(uvést přesné označení: název, IČO, sídlo),

zastoupený: .............

(dále jen “zaměstnavatel“)

a

zaměstnanec: ............ (jméno a příjmení), narozen dne ....., číslo OP ......, trvalé bydliště ...........

(dále jen “zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely zaměstnance.

II. PŘEDMĚT DOHODY

1.   Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci k používání pro služební účely a k soukromému používání zaměstnanci toto vozidlo:
druh:
SPZ:
kód VIN:
druh PHM:
stav tachometru při převzetí vozidla:
vstupní cena vozidla (vč. DPH):
(dále jen “vozidlo“)

2. Zaměstnanec je oprávněn používat vozidlo při plnění svých pracovních povinností pro zaměstnavatele a také pro svou osobní potřebu za podmínek stanovených v této smlouvě, případně poskytnout vozidlo jiným zaměstnancům zaměstnavatele ke služebním účelům.

3. Zaměstnanec není oprávněn poskytnout vozidlo k použití jiným než uvedeným osobám, a to ani členům rodiny či jiným blízkým osobám.

4. Soukromým použitím vozidla se rozumí každé použití vozidla, které není použitím pro služební účely, tj. např. cesty mezi bydlištěm (místem pobytu) zaměstnance, místem parkování (garážování) vozidla a místem pravidelného pracoviště zaměstnance, cesty na oběd či k jinému účelu v průběhu pracovní doby, použití vozidla mimo pracovní dobu, nejde-li o pracovní cestu.

5. V případě soukromé zahraniční cesty zaměstnance vystaví zaměstnavatel zaměstnanci na základě jeho žádosti potvrzení o poskytnutí vozidla k soukromé cestě do zahraničí.

III. POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ DOHODY

1. Zaměstnavatel se zavazuje:

 1. předat zaměstnanci vozidlo včetně dokladů potřebných k provozu vozidla na pozemních komunikacích (osvědčení o registraci vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, oprávnění k používání vozidla), povinného vybavení, příslušenství a návodu k obsluze vozidla a příslušenství,
 2. provádět platby pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijního pojištění a předat bezprostředně po provedení úhrady zaměstnanci příslušné doklady,
 3. provádět na své náklady řádnou běžnou údržbu a opravy vozidla, příp. uhradit zaměstnanci jím vynaložené výdaje na údržbu vozidla, provozní hmoty a opravy související s provozem vozidla,
 4. provádět na své náklady pravidelné kontroly technického stavu vozidla a měření emisí škodlivin,
 5. předat zaměstnanci k nákupu PHM do vozidla tankovací kartu (např. CCS) či jinou platební kartu,
 6. hradit náklady na PHM při používání vozidla podle dokladů předaných zaměstnancem.

2. Zaměstnavatel je oprávněn:

 1. ověřovat kdykoliv údaje o provozu vozidla, stav vozidla, jeho vybavení a příslušenství,
 2. při závažném porušení platných právních předpisů týkajících se provozu vozidel, pracovních povinností a této dohody zaměstnancem jednostranně vypovědět tuto dohodu s okamžitým účinkem.
 3. ukončit platnost dohody s okamžitou účinností v případě, že zaměstnanec nesplnil povinnost účastnit se pravidelného školení a přezkoušení z předpisů týkajících se provozu vozidel na pozemních komunikacích, účastnit se zdravotní prohlídky anebo v případě pro zaměstnance neúspěšného přezkoušení znalosti uvedených předpisů či výsledku zdravotní prohlídky.

3.  Zaměstnavatel je povinen:

 1. podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, považovat za příjem zaměstnance podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti v každém kalendářním měsíci platnosti této dohody (i v případě, že zaměstnanec vozidlo v kalendářním měsíci k soukromým účelům nepoužije) částku ve výši 1 % vstupní ceny vozidla zjištěné podle § 29 uvedeného zákona (přičemž odstavec 10 uvedeného ustanovení se nepoužije), a to vč. DPH. Případně provedené technické zhodnocení vozidla tuto vstupní cenu zvyšuje, a to od následujícího kalendářního měsíce. Pokud zaměstnanec použije v kalendářním měsíci k soukromým účelům i jiné vozidlo zaměstnavatele, stanoví se uvedená částka k přidanění zaměstnanci ze součtu vstupních cen příslušných vozidel.
 2. vyúčtovat zaměstnanci k úhradě náklady na PHM skutečně spotřebované pro soukromé použití vozidla do . pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce.

4. Zaměstnanec je povinen:

 1. účastnit se pravidelných školení a přezkoušení z příslušných předpisů týkajících se provozu vozidel na pozemních komunikacích a zdravotních prohlídek organizovaných zaměstnavatelem podle § 103 zákoníku práce,
 2. řádně a hospodárně používat svěřené vozidlo v souladu s dohodou, chránit je před zneužitím, poškozením, zničením nebo odcizením,
 3. provádět každodenní běžnou údržbu vozidla a neustále udržovat vozidlo v dobrém technickém a vzhledovém stavu,
 4. neprodleně oznámit zaměstnavateli veškeré závady na vozidle a důvody, pro které nelze vozidlo řádně používat,
 5. na výzvu zaměstnavatele přistavit vozidlo k provedení technické prohlídky a měření emisí škodlivin, údržby, opravy nebo kontroly vozidla,
 6. nesvěřit vozidlo k používání jiným osobám, s výjimkou případů, kdy mu zaměstnavatel přikáže poskytnout vozidlo jinému zaměstnanci,
 7. vést řádně záznam o provozu vozidla (knihu jízd) s předepsanými údaji (viz platný vnitřní předpis zaměstnavatele) a údaji o nákupu PHM do vozidla, přičemž při použití vozidla k jiným než služebním účelům uvede zaměstnanec jako účel použití vozidla “soukromě“,
 8. dodržovat povinnosti vyplývající z Podmínek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, Podmínek havarijního pojištění vozidla, ...,
 9. hradit na vlastní náklady běžnou údržbu (mytí vozidla apod.) prováděnou v souvislosti se soukromým používáním vozidla,
 10. předat ... (komu) vyúčtování spotřeby PHM za kalendářní měsíc vždy do ... pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce s uvedením celkového počtu ujetých kilometrů vozidlem a samostatně souhrnu kilometrů ujetých pro služební účely, počtu kilometrů ujetých pro soukromé účely s případným uvedením použití vozidla jiným zaměstnancem,
 11. současně s vyúčtováním spotřeby PHM předložit doklady o každém čerpání PHM do vozidla za příslušný kalendářní měsíc a ke kontrole záznam o provozu vozidla,
 12. uhradit zaměstnavateli náklady na skutečně spotřebované PHM k soukromým účelům, přičemž částka k úhradě za příslušný kalendářní měsíc se stanoví z celkové výše nákladů na PHM (vč. DPH) za tento kalendářní měsíc, a to podílem kilometrů ujetých vozidlem v tomto měsíci k soukromým účelům zaměstnance ke kilometrům ujetých vozidlem celkem.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne předání vozidla, tj. od ... (příp. na dobu od . do .)

2Obě strany mohou dohodu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu ve .......měsíční výpovědní lhůtě, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

3. V případě ukončení pracovního poměru končí platnost dohody ve sjednaný den, nejpozději však poslední den trvání pracovního poměru.

4. Zaměstnanec je povinen do konce výpovědní doby anebo ve sjednaný den, příp. nejpozději poslední den platnosti dohody, vrátit vozidlo zaměstnavateli ve stavu, ve kterém je převzal (s výjimkou opotřebení odpovídajícímu provozu vozidla), převzaté doklady, vybavení a příslušenství vozidla.

5. Změny či doplňky této dohody lze provést pouze písemnou formou.

6. Případy, které nejsou v této dohodě uvedeny, budou posuzovány podle příslušných ustanovení zákoníku práce a občanského zákoníku.

7. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

V ................... dne: ....   

Podpisy:

Za zaměstnavatele:           

 Zaměstnanec:

Právní úprava:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 6 odst. 6 ZDP

 • § 29 ZDP

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • § 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) ZDPH

 • § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH

 • § 72 odst. 5 zákona ZDPH

Komentář:

Pokud zaměstnavatel poskytne vozidlo zaměstnanci ke služebním a také k soukromým účelům, musí jednoznačně postupovat podle § 6 odst. 6 ZDP a zaměstnanci tzv. přidanit za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec takto vozidlo použít mohl, částku ve výši 1 % vstupní ceny tohoto vozidla.

Pokud by zaměstnanec mohl ke služebním i soukromým účelům v kalendářním měsíci použít více vozidel (tj. i jiné služební vozidlo), postupuje se podle toho, zda mohl tato vozidla použít:

 • “za sebou“, tj. nejdříve jedno vozidlo, pak druhé, ale první již ne, anebo

 • současně, tzn. že si buď mohl vybrat, které vozidlo použije,

Nahrávám...
Nahrávám...