dnes je 15.7.2024

Input:

Dohoda o vyslání na pracovní cesty

20.5.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

3.3.13
Dohoda o vyslání na pracovní cesty

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Dohoda o vyslání na pracovní cesty

Zaměstnavatel ................................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ...............................................

a

zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ....................., číslo OP ........................, trvale bytem .........................

uzavírají podle ustanovení § 42 ZP, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o vysílání na pracovní cesty.

1. Zaměstnanec je v pracovním poměru k zaměstnavateli na základě pracovní smlouvy sjednané dne .........(uvést den uzavření). Pracovní poměr zaměstnance k zaměstnavateli na jejím základě vznikl dne ........... (uvést datum vzniku pracovního poměru). Místem výkonu práce v pracovní smlouvě bylo sjednáno..............(uvést podle dohody v pracovní smlouvě).

2. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na tom, že zaměstnanec bude vysílán v době trvání pracovního poměru na pracovní cesty. Pracovní cestou se podle § 42 ZP rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce v pracovní smlouvě.

3. Práci na pracovní cestě koná zaměstnanec podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal nebo je-li zaměstnanec vysílán na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (nebo k jinému zaměstnavateli), může zaměstnavatel pověřit jiného vedoucího zaměstnavatele, aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popř. jeho práci organizoval, řídil a kontroloval. Pověření bude vydáno písemně, v pověření bude vymezen jeho rozsah a zaměstnanec před vysláním na pracovní cestu s ním bude seznámen.

4. Další ujednání:

např.

- pracovní cesty budou konány na území ČR i mimo území ČR

- pracovní cesty budou konány na území ČR (na území kraje či jinak vymezeného území)

- vyslání na pracovní cestu musí být zaměstnanci oznámeno alespoň (den, týden nebo jinak stanovená lhůta) předem

- pracovní cesta nesmí být delší než (jeden kalendářní den, týden apod.)

5. Tato dohoda je uzavřena na období od .... do .... nebo je uzavřena na dobu neurčitou.

6. Tato dohoda je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zaměstnavatel a zaměstnanec.

Zaměstnanec i zaměstnavatel na souhlas s uzavřením dohody za podmínek uvedených shora připojují svůj podpis:

V ........................ dne ...............

....................................

podpis zaměstnance

....................................

razítko zaměstnavatele

podpis oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 ZP

  • § 4a ZP

  • § 34 odst. 1 písm. b) ZP

  • § 42 ZP

  • § 240 ZP

  • § 350 odst. 1 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • § 1 odst. 2 NOZ

  • § 551 až § 554 NOZ

  • § 582 NOZ

  • § 1724 až § 1766 NOZ

Komentář:

Pracovní cestou podle § 42 odst. 1 ZP se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo jejího výkonu. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zda se jedná o výkon práce mimo sjednané místo výkonu, se posuzuje ve vztahu k místu výkonu práce, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě. Podle § 34 odst. 1 ZP musí pracovní smlouva obsahovat i ujednání o místu (nebo místech výkonu práce), ve kterých má být sjednaný druh práce vykonáván. Dohoda o místu či místech výkonu práce záleží na ujednání smluvních stran. Sjednané místo výkonu práce určuje rozsah dispozičního oprávnění zaměstnavatele, protože ve sjednaném místě může zaměstnanci práci nařizovat a zaměstnanec je povinen práci v určeném místě konat.

Jako místo výkonu práce může být sjednáno konkrétní pracoviště s uvedením adresy, sídlo zaměstnavatele, obec nebo několik obcí. Místo výkonu práce může být sjednáno i šířeji, např. jako kraj nebo území celé České republiky. Sjednané místo výkonu práce ale musí odpovídat charakteru vykonávané práce a dohodnout místo výkonu práce např. na celém území ČR je možné pouze u těch prací, u nichž se výkon práce na širším území předpokládá, jako např. činnost obchodních zástupců, montážní nebo servisní práce, stavební činnost, řidiči apod.

Mimo sjednané místo výkonu práce je zaměstnanec povinen práci konat pouze v případě, je-li mu nařízena na dobu nezbytné potřeby pracovní cesta. Zaměstnavatel však potřebuje k vysílání zaměstnance na pracovní cesty dohodu se zaměstnancem, ve které se zaměstnanec zaváže pracovní cesty vykonat či obecně vykonávat. Dohoda o výkonu práce na pracovní cestě nemusí být sjednána v písemné podobě, nemusí být sjednána ani v pracovní smlouvě, může být podle přiloženého vzoru sjednána i mimo pracovní smlouvu. Může být sjednána pro každou jednotlivou pracovní cestu, může být sjednávána i obecně pro více pracovních cest v určitém čase nebo období anebo obecně po dobu trvání pracovního poměru. Pro zaměstnavatele je možnost vyslání zaměstnance na pracovní cestu významným oprávněním, protože u řady pracovních činností se pracovními cestami realizuje vlastní výkon práce. Pokud ze sjednaného druhu práce plyne, že bude potřebný výkon práce na pracovních cestách a nebude se jednat o výjimečnou situaci, je v zájmu zaměstnavatele sjednání dohody (předchozí souhlas zaměstnance) s možností vysílat jej na pracovní cesty.

Dohoda nemusí být

Nahrávám...
Nahrávám...