dnes je 12.4.2024

Input:

Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad

22.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

5.2
Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad vydané podle § 182 ZP

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ............................. (uvést jméno a funkční zařazení odpovědného zástupce zaměstnavatele)

1. Podle ustanovení § 182 zákoníku práce stanovím, že uvedeným zaměstnancům budou za níže uvedených pravidel a podmínek poskytovány při cestách mimo místo pravidelného pracoviště sjednaného v pracovní smlouvě anebo zjištěného podle § 34a zákoníku práce (dále jen pracovní cesty) do příslušných okruhů míst, náhrady cestovních výdajů formou stanovené paušální náhrady.

2. Poskytování paušální náhrady cestovních výdajů se týká:

a) těchto zaměstnanců:

.......................................

.....................................

(uvést jména příslušných zaměstnanců, příp. definované skupiny zaměstnanců)

b) při pracovních cestách do okruhu těchto míst:

.....................................

.....................................

(uvést organizační složky firmy, provozovny, stavby, příp. obec, kraj či jinak specifikovanou oblast apod.)

3. Paušální náhrada se stanoví jako měsíční, denní x) náhrada těchto výdajů:

jízdní výdaje, stravné, zahraniční stravné, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje x) a činí: ......... Kč.

4. Podmínky pro poskytování uvedené paušální náhrady:

a) denní paušální částka se poskytuje zaměstnanci za dny, ve kterých uskutečnil pracovní cestu do výše uvedeného okruhu míst,

b) měsíční paušální částka se poskytuje až do zrušení tohoto rozhodnutí anebo do ukončení pracovního poměru ke shora uvedenému zaměstnavateli, a to za každý kalendářní měsíc.

5. Krácení měsíční paušální částky o 1/20 (příp. lze určit jiný podíl anebo konkrétní částku v Kč) za každý den nepřítomnosti zaměstnance v práci v kalendářním měsíci z důvodu na straně zaměstnance (dovolená, nemoc apod.) a za každý den, ve kterém byl na pracovní cestě mimo výše uvedený okruh míst. Za první dva dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, se paušální částka nekrátí. (Způsob i podmínky krácení lze stanovit i jinak.)

Paušální částka po krácení se zaokrouhluje na celé Kč směrem nahoru.

6. Výplata paušální částky zaměstnanci bude prováděna současně se mzdou za příslušný kalendářní měsíc.

7. Za dny konání pracovních cest mimo výše uvedená místa, příp. jiných než paušálem tímto paušálem stanovených druhů cestovních náhrad, přísluší zaměstnanci náhrada cestovních výdajů na základě jejich vyúčtování provedených zaměstnancem.

8. Kontrola oprávněnosti poskytování paušální náhrady uvedených cestovních výdajů a správnosti její výše, bude provedena nejméně jedenkrát za rok a vždy při změnách podmínek, za kterých bylo o jejím poskytování rozhodnuto.

--------------------------------------

x) nehodící se škrtne

V ..... dne .......

.............................................

jméno a podpis

oprávněného zaměstnance zaměstnavatele

Zaměstnanec byl s rozhodnutím seznámen dne: ...........

........................................................

jméno a podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 182 ZP

Komentář:

Zákoník práce upravuje poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v § 151 až § 189 ZP. Ustanovením § 182 umožňuje v některých případech poskytovat cestovní náhrady zaměstnancům formou paušálu.

Účelem paušalizace cestovních náhrad je zjednodušení vyúčtování cestovních náhrad zejména u zaměstnanců, kteří jsou pravidelně vysílání na pracovní cesty převážně do stejných míst nebo do okruhu stejných míst, na stejně dlouhou dobu za přibližně stejných podmínek, stejným dopravním prostředkem apod., tj. také přibližně za stejné výše výdajů. Nejde jen o pracovnice podatelny, jež pravidelně dvakrát denně jezdí na poštu, anebo pokladní, které pravidelně jezdí do banky, ale o řadu dalších zaměstnanců, jako jsou např.

Nahrávám...
Nahrávám...