dnes je 12.6.2024

Input:

Sjednání základní sazby stravného při zahraniční pracovní cestě

17.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

5.9
Sjednání základní sazby stravného při zahraniční pracovní cestě

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Sjednání základní sazby stravného při zahraniční pracovní cestě

Zaměstnavatel .............................................................................. (název a sídlo, IČ)

zastoupený.................... (jméno a příjmení)

a

zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ............................................ trvale bytem .........................

(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")

uzavírají tuto

dohodu o základní sazbě stravného při zahraniční pracovní cestě.

1. Zaměstnavatel vysílá zaměstnance na zahraniční pracovní cestu do................... ve dnech ................. za účelem ............ Podmínky pracovní cesty, včetně jejího počátku a konce, jsou stanoveny v cestovním příkazu ze dne.......

2. Zaměstnavatel se zaměstnancem současně s vysláním sjednává pro tuto zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného ve výši ........ % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro ...........(příslušný stát) vyhláškou č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 (snížená sazba musí činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát shora uvedeným předpisem měnícím se zpravidla každý kalendářní rok).

3. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

 

V ..................... dne ........................................................... ......................................................

podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 22 ZP

  • § 42 ZP

  • § 109 odst. 3 ZP

  • § 153 ZP

  • § 170 ZP

  • § 179 ZP

  • § 240 ZP

  • § 305 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  • § 1724 až § 1766 NOZ

Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024

Komentář:

Na zahraniční pracovní cestu se vztahují obecné podmínky možnosti konat pracovní cestu pouze v dohodě se zaměstnancem upravené pro všechny pracovní cesty v § 42 ZP, ochrana těhotných zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti upravená v § 240 ZP i povinnost zaměstnavatele určit předem písemně podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad § 153 ZP.

Zahraniční pracovní cesta je cesta konaná mimo území České republiky. Zpravidla zahrnuje i pracovní cestu částečně vykonávanou na území ČR. Za zahraniční pracovní cestu se při poskytování cestovních náhrad považují všechny pracovní cesty, kdy dochází k výkonu pracovní činnosti mimo území ČR. Zahraniční pracovní cesta má svou tuzemskou a zahraniční část, pro účely vyúčtování se však považuje jako celek za zahraniční pracovní cestu. Cestovní náhrady se poskytují v cizí měně od okamžiku přechodu státní hranice České republiky. Cestovní náhrady poskytované zaměstnanci do té doby se poskytují v české měně.

Doba přechodu státní hranice je výslovně upravena pouze při letecké přepravě jako doba odletu a příletu. Při všech ostatních způsobech dopravy oznamuje dobu přechodu státní hranice zaměstnavateli zaměstnanec. Musí se jednat o dobu faktického překročení státní hranice. Při použití veřejné hromadné dopravy lze využít údajů v jízdních řádech, při použití individuální dopravy je to okamžik faktického překročení státní hranice. I když tuto skutečnost oznamuje zaměstnanec zaměstnavateli, musí doba odpovídat zaměstnavatelem předem určeným podmínkám pracovní cesty, zejména

Nahrávám...
Nahrávám...