dnes je 2.10.2023

Input:

Stanovení okamžiku překročení státní hranice při zahraniční pracovní cestě

22.9.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

     Podle § 154 zákoníku práce je při zahraniční pracovní cestě dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně doba přechodu státní hranice České republiky. Při použití letadla je pro účely cestovních náhrad touto dobou doba odletu a příletu letadla.

     Dobu přechodu státní hranice je povinen zaměstnanec oznámit zaměstnavateli, jinak by totiž nebylo možno při vyúčtování cestovních náhrad správně stanovit zejména výši tuzemského a zahraničního stravného, které při této cestě zaměstnanci přísluší. Pro určení výše zahraničního stravného je totiž rozhodující doba strávená při pracovní cestě v daném kalendářním dni v zahraničí, která se samozřejmě zjistí podle skutečných okamžiků přechodů státní hranice České republiky. Protože ale podle ustanovení § 170 odst. 2 zákoníku práce se při stanovení výše zahraničního stravného použije základní sazba zahraničního stravného platná pro ten stát, ve kterém zaměstnanec strávil v kalendářním dni nejvíce času, jsou také velmi důležité skutečné okamžiky přechodu státních hranic všech zemí, ve kterých zaměstnanec během příslušného kalendářního dne byl, i když jimi jen projížděl . Konkrétní výše zahraničního stravného, která zaměstnanci přísluší, se určí postupem uvedeným v § 170 odst. 3 zákoníku práce.

     Jak již bylo uvedeno, jde o skutečnou dobu přechodu státní hranice, skutečnou dobu odletu (při cestě zpět příletu) letadla na letiště. Protože stanovit dobu přechodu státní hranice bývá někdy složité, je vhodné využít např. při použití veřejné hromadné dopravy údajů v jízdním řádu apod. Při použití automobilové dopravy je přesné určení uvedené doby, pokud není použito zařízení s GPS, prakticky nemožné. V žádném případě totiž není vhodné nutit zaměstnance např. k tomu, aby za jízdy hledal označení státní hranice (to totiž nemusí být místo, kde stojí příslušná správní budova). Bylo by to také v rozporu s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. V každém případě je však podle § 154 a § 183 zákoníku práce povinností zaměstnance při vyúčtování pracovní cesty uvést čas (dobu) skutečného přechodu státní hranice, neboť jinak nelze určit správnou výši tuzemského a zahraničního stravného. Nejde o čas podle jízdního řádu, ale o skutečnou dobu přechodu hranic, ať při cestě pěšky, na kole, autem, autobusem nebo vlakem.

Zahraniční stravné se nestanoví podle předpokládané doby, kterou má zaměstnanec strávit v zahraničí, ale doby v zahraničí skutečně strávené.

     Rozhodující tedy není jízdní řád, ale to, co zaměstnanec uvede při vyúčtování cestovních náhrad.

     Při použití letadla jde obdobně o skutečnou dobu odletu letadla z letiště v tuzemsku do zahraničí a při návratu o skutečnou dobu příletu na letiště v České republice. Není přitom možné si ale vybrat ledajaké letiště. Protože jde o překročení státní hranice České republiky, jde o letiště, ze kterého letadlo odlétá do zahraničí, a při cestě zpět letiště, na kterém letadlo ze zahraničí přistálo. Při letu z jednoho letiště na jiné letiště v tuzemsku nedochází k přeletu státní hranice a takovýto let je tuzemskou částí zahraniční pracovní cesty.

     Z § 170 odst. 3 a 4 zákoníku práce, která upravují výpočet výše zahraničního stravného, je zřejmé, že při jedné nebo více zahraničních pracovních cestách, při kterých bude zaměstnanec v průběhu kalendářního dne ve více než jednom cizím státě, je nutno zjistit také okamžik přechodu státních hranic mezi jednotlivými státy. V zákoníku práce není uvedeno, jak se přitom postupuje. Nebylo by však logické, aby byl použit jiný způsob než při stanovení doby přechodu státní hranice České republiky. Při použití letadla je to ovšem trochu složitější (viz dále uvedené příklady).

     Zákoník práce také neřeší, jak se posuzuje okamžik přechodu státních hranic při použití lodě (trajektu). Zjistit skutečnou dobu přeplutí státní hranice lodí na moři je, stejně jako při použití letadla, prakticky nemožné. Proto doporučuji postupovat obdobně jako v případě použití letadel, tj. za rozhodnou dobu přechodu státní hranice považovat čas vyplutí lodi z přístavu, příp. při cestě zpět připlutí do přístavu.

Dotaz č. 1

Zaměstnanec odjel na pracovní cestu do Žiliny vlakem, který podle jízdního řádu odjíždí z Pardubic v 9.25 hod., z Třince (poslední rychlíková vlaková stanice před státní hranicí mezi ČR a SR) ve 13.08 hod. a do Čadce (první rychlíková stanice na Slovensku, označená jako pohraniční stanice) má příjezd ve 13.42 hod. Při zpáteční cestě odjel podle jízdního řádu z Čadce ve 14.18 hod. a do Třince přijel ve 14.51 hod. Které časy příjezdů a odjezdů z příslušných přechodů jsou rozhodující pro určení výše stravného?

Vysvětlení týkající se přechodu státní hranice při cestě vlakem není složité. Státní hranice mezi ČR a SR je mezi Mosty u Jablunkova a Svrčinovcem, nikoliv v Čadci, která je přibližně 10 km od státní hranice, ani v Třinci, který je od státní hranice se SR vzdálen asi 30 km. Rychlíková stanice Čadca, stejně jako na našem území rychlíková stanice Třinec, jsou pouze vlakové pohraniční

Nahrávám...
Nahrávám...