dnes je 12.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o paušalizaci cestovních náhrad

1.1.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.7.4
Vnitřní předpis zaměstnavatele o paušalizaci cestovních náhrad

Ing. Karel Janoušek

Vnitřní í předpis zaměstnavatele o paušalizaci cestovních náhrad

Zaměstnavatel ..................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ..............................

vydává

vnitřní předpis o paušalizaci cestovních náhrad.

V souladu s ustanovením § 182 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), stanovím paušální měsíční, denníx) náhradu jízdních výdajů, stravného, zahraničního stravného, výdajů za ubytování, nutných vedlejších výdajůx) při cestách uvedených v § 152 písm. a) až c) ZP (dále jen "pracovní cesty"):

  • konaných zaměstnancem, těmito zaměstnanci (případně pracovníků oddělení, profese apod.)x) ............................ (uvést jména příslušných zaměstnanců)

  • do okruhu těchto míst: ..................(uvést obec, kraj či jinak specifikovanou oblast, případně organizační složky, provozovny, stavby, apod.)

  • ve výši: ............... Kč.

Měsíční paušální částka bude krácena........ (o 1/20, případně lze určit konkrétní částku v Kč) za každý den nepřítomnosti zaměstnance v práci v kalendářním měsíci z důvodu na straně zaměstnance (dovolená, nemoc apod.) a za každý den, ve kterém byl na pracovní cestě mimo výše uvedený okruh míst. Za první dva dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, se paušální částka nekrátí. (Způsob i podmínky krácení lze stanovit i jinak.)

Paušální částka po krácení se zaokrouhluje na celé Kč směrem nahoru.

Denní paušální částka se poskytuje zaměstnanci za dny, ve kterých byl na pracovní cestě ve výše uvedeném okruhu míst.

Výplata paušální částky bude prováděna zaměstnanci současně se mzdou za příslušný kalendářní měsíc.

Kalkulace paušální částky je uložena na oddělení ............ (případně uvést, u kterého zaměstnance). Zaměstnanec může do této kalkulace a dokladů, které byly použity ke stanovení výše paušální částky, nahlédnout.

Při změně podmínek, za kterých byla provedena kalkulace a stanovena paušální částka, bude vypracována nová kalkulace a stanovená paušální částka změněna. Kontrola oprávněnosti poskytování paušální náhrady za uvedené cestovní výdaje a správnosti její výše, bude provedena nejméně jedenkrát za rok.

Za dny konání pracovní cesty mimo výše uvedená místa, případně jiných než tímto paušálem stanovených druhů cestovních náhrad, přísluší zaměstnanci náhrada cestovních výdajů na základě jejich vyúčtování provedeného zaměstnancem.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.............

V ........... dne .....................

 

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis oprávněného zaměstnance

x) nehodící se škrtne

Komentář:

Účelem paušalizace cestovních náhrad je dosáhnout zjednodušení administrativních prací při poskytování těchto náhrad zaměstnanci nebo zaměstnancům, kteří jsou s určitou pravidelností vysíláni na pracovní cesty za podobných podmínek, do stejných míst, na přibližně stejnou dobu, obdobným dopravním prostředkem apod. Při používání paušálu již není třeba provádět za každou pracovní cestu vyúčtování cestovních náhrad. Postup při paušalizaci cestovních náhrad upravuje ustanovení § 182 ZP.

Formou paušálu je možno poskytovat zaměstnanci nejen náhrady výdajů, které mu vznikly při pracovní cestě definované v § 42 ZP, ale i při ostatních cestách uvedených v § 152 ZP. Paušální náhradu lze přitom stanovit za všechny nebo jen vybrané druhy cestovních náhrad, za všechny opakující se cesty, nebo jen za cesty do určitých míst, za tuzemské pracovní cesty i za pracovní cesty zahraniční.

Paušální částku podle § 182 ZP může zaměstnavatel stanovit (nebo sjednat) jako měsíční nebo denní náhradu. Určení paušální částky musí být provedeno písemnou formou (vnitřní předpis, rozhodnutí, dohoda) tak, aby bylo jednoznačně

Nahrávám...
Nahrávám...