dnes je 2.10.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při přerušení pracovní cesty

4.3.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.7.5
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při přerušení pracovní cesty

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup

při přerušení pracovní cesty

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ............

vydává

vnitřní předpis upravující postup při přerušení pracovní cesty

 1. Tento předpis stanoví postup zaměstnavatele a zaměstnanců při přerušení pracovní cesty.
 2. Pracovní cestou se podle § 42 ZP rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel smí zaměstnance vyslat na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.
 3. Zaměstnavatel zaměstnanci stanoví podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, případně další podmínky potřebné pro výkon pracovní činnosti.
 4. Pro zaměstnance jsou podmínky pracovní cesty stanovené zaměstnavatelem závazné. Po dohodě zaměstnavatele a zaměstnance může být pracovní cesta přerušena z důvodů na straně zaměstnance, a to zejména po ukončení výkonu práce na pracovní cestě, anebo před začátkem výkonu práce. Není vyloučeno, aby k dohodnutému přerušení pracovní cesty došlo i v jejím průběhu. Zaměstnavatel však musí při přerušení pracovní cesty v jejím průběhu posoudit, zda přerušením pracovní cesty nedochází k znevýhodnění zaměstnance při poskytování cestovních náhrad. Vedoucí zaměstnanec, který o přerušení pracovní cesty rozhoduje, musí při rozhodování zvažovat důvody, které zaměstnance k podání žádosti o přerušení pracovní cesty vedou.
 5. K dohodnutému přerušení pracovní cesty dochází na základě písemného návrhu zaměstnance. Zaměstnanec žádost podává zpravidla vždy před počátkem jemu určené pracovní cesty. V případě, že zaměstnanec žádá o přerušení pracovní cesty až v jejím průběhu, postačí žádost učiněná telefonicky, případně elektronicky. Po ukončení pracovní cesty však musí být sjednání dohody jinou než písemnou formou potvrzeno v cestovním příkazu.
 6. Zaměstnavatel není oprávněn návrh na přerušení pracovní cesty podávat a nesmí také při stanovení podmínek pracovní cesty pracovní cestu bez dohody se zaměstnancem na základě jeho žádosti přerušovat.
 7. Zaměstnanec nemá právo na přerušení pracovní cesty, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele a na tom, jak posoudí oprávněnost důvodů, které zaměstnance k podání žádosti vedou.
 8. Bude-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána dohoda o přerušení pracovní cesty, musí být údaj o jejím sjednání uveden i v předem určených podmínkách pracovní cesty. Dohodnout se na přerušení pracovní cesty lze před jejím nástupem. Pouze ve zcela výjimečných případech může zaměstnavatel žádosti zaměstnance o přerušení pracovní cesty v jejím průběhu, anebo po ukončení výkonu práce vyhovět v průběhu trvání pracovní cesty. Zaměstnavatel může dohodu o přerušení pracovní cesty sjednat, pokud posoudí důvody vedoucí k podání žádosti zaměstnance jako oprávněné a nedojde tím k navýšení zaměstnanci povinně poskytovaných náhrad cestovních výdajů.
 9. O přerušení pracovní cesty rozhoduje ..................... (např. vedoucí personálního oddělení).
 10. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
 11. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ....................

......................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

oprávněného zástupce

Komentář:

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel může zaměstnance vysílat na pracovní cestu pouze v dohodě se zaměstnancem.

Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí podle § 153 ZP předem písemně

Nahrávám...
Nahrávám...