dnes je 30.1.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnance na pracovní cestě při nepředvídatelných situacích

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnance na pracovní cestě při nepředvídatelných situacích

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis upravující povinnosti zaměstnance

na pracovní cestě při nepředvídatelných situacích

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ............

vydává tento

vnitřní předpis upravující povinnosti zaměstnance na pracovní cestě

při nepředvídatelných situacích

 1. Tento předpis stanoví postup zaměstnanců, vznikne-li bezprostředně před pracovní cestou nebo v jejím průběhu událost, která zaměstnanci brání v nástupu na pracovní cestu nebo v jejím dokončení. Předpis také upravuje postup zaměstnance, vznikne-li událost, která omezí nebo znemožní výkon práce na pracovní cestě.
 2. Pracovní cestou se podle § 42 ZP rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel smí zaměstnance vyslat na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.
 3. Zaměstnavatel stanoví předmět výkonu činnosti na pracovní cestě. K tomu zaměstnanci musí vydat potřebné pomůcky, doklady, materiály apod. Vedoucí zaměstnanec nadřízený zaměstnanci, který je vysílán na pracovní cestu, je povinen zaměstnance seznámit se záměrem pracovní cesty a sdělit mu požadavky na plnění pracovních úkolů, které jsou předmětem pracovní cesty. Bude-li to pro plnění pracovních úkolů na pracovní cestě nezbytné, musí nadřízený zaměstnanec vydat tyto požadavky a záměry písemně, a pokud je to nezbytné, musí zaměstnance vybavit písemným pověřením, případně plnou mocí, pokud je to nezbytné pro výkon činnosti na pracovní cestě.
 4. Zaměstnavatel současně zaměstnanci stanoví podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, případně další podmínky potřebné pro výkon pracovní činnosti.
 5. Zaměstnanec je povinen se předem na výkon pracovní činnosti, která je předmětem pracovní cesty, připravit, a to s ohledem na úkoly, které má během pracovní cesty plnit. Jestliže zaměstnanec má zato, že k výkonu pracovní činnosti na pracovní cestě nemá všechny dostatečné informace, podklady, předměty apod., nebo že nemůže předmět činnosti zajistit, je povinen tuto skutečnost vedoucímu zaměstnanci, který jej na pracovní cestu vyslal, bez zbytečného odkladu sdělit. Pokud vedoucí zaměstnanec dojde k závěru, že jsou námitky zaměstnance oprávněné, je povinen bezodkladně zajistit, aby všechny potřebné informace, podklady, předměty apod. měl zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu k dispozici před jejím počátkem.
 6. Brání-li zaměstnanci v nástupu na pracovní cestu v hodinu a den jejího počátku překážka v práci, je podle § 206 ZP povinen zaměstnavatele požádat o poskytnutí pracovního volna a překážku v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat. Nastala-li překážka v práci, která zaměstnanci brání v nástupu na pracovní cestu, např. zdravotní indispozice, v jejímž důsledku musí zaměstnanec navštívit zdravotnické zařízení, je zaměstnanec povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost sdělit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, který jej na pracovní cestu vyslal. Oznámení zaměstnanec činí nejlépe telefonicky, oznámení je možné učinit pro případ, že zaměstnanec nemůže nadřízeného vedoucího zaměstnance telefonicky dostihnout, také SMS zprávou.
 7. Nastane-li překážka v práci, která zaměstnanci bezprostředně brání v nástupu na pracovní cestu, a nebude-li sám schopen zaměstnavatele bez zbytečného odkladu informovat, měl by tak učinit bezprostředně poté, co bude schopen toto oznámení zaměstnavateli sdělit, případně oznámení učinit prostřednictvím rodinného příslušníka či jiné osoby.
 8. Nastane-li překážka v práci v průběhu pracovní cesty, má zaměstnanec stejnou povinnost oznámit existenci této překážky zaměstnavateli podle § 206 ZP bez zbytečného odkladu. Pokud to situace bude vyžadovat a překážka v práci to zaměstnanci umožní, je povinen na místě učinit taková nezbytná opatření, aby nastalá překážka v práci na straně zaměstnance nezpůsobila zaměstnavateli újmu a aby byly chráněny oprávněné zájmy zaměstnavatele. Oznámení zaměstnanec činí nejlépe telefonicky, oznámení je možné učinit pro případ, že zaměstnanec nemůže nadřízeného vedoucího zaměstnance telefonicky dostihnout, také SMS zprávou. Pokud bude zaměstnanci zdravotní stav nebo jiné okolnosti bránit v bezodkladném informování zaměstnavatele, je zaměstnanec tak povinen učinit bezprostředně poté, co tato překážka odpadne.
 9. Při prokazování překážky v práci i v době pracovní cesty se postupuje shodně jako při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele, to platí i pro dočasnou pracovní neschopnost.
 10. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele informovat také o mimořádné situaci, která nastane při nástupu či v průběhu pracovní cesty, a která mu brání nebo částečně brání vykonat pracovní činnost v určeném čase nebo rozsahu či kvalitě. Jedná se zejména o situace, kdy zaměstnanec zmešká určený dopravní spoj, dopravní prostředek má zpoždění, případně dojde k poruše na dopravním prostředku, který k pracovní cestě použije. Oznámení zaměstnanec činí nejlépe telefonicky, oznámení je možné učinit pro případ, že zaměstnanec nemůže nadřízeného vedoucího zaměstnance telefonicky dostihnout, také SMS zprávou.
 11. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele informovat také o dopravní nehodě, pokud k ní dojde při cestě do místa určení a zpět. Použije-li zaměstnanec k přepravě dopravní prostředek zaměstnavatele, a stane-li se sám účastníkem dopravní nehody, je povinen přivolat k dopravní nehodě vždy Policii ČR. O této skutečnosti je povinen zaměstnavatele bez zbytečného průtahu informovat a vyžádat si případně jeho součinnost.
 12. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele informovat také o skutečnostech, které mu brání ve výkonu pracovní činnosti, která je předmětem pracovní cesty, a které se týkají výkonu práce. Nastane-li vzhledem k okolnostem změna v předmětu výkonu pracovní činnosti, nebo ji zaměstnanec nemůže vykonat pro chybějící doklady či podklady, anebo je nutné reagovat na změnu situace, která nastala, např. změna stanoviska smluvního partnera apod., je zaměstnanec bezprostředně povinen nadřízeného zaměstnance, který jej na pracovní cestu vyslal, informovat, a to telefonicky, případně SMS zprávou, nemůže-li vedoucího zaměstnance kontaktovat telefonicky. Zaměstnanec je povinen v případě těchto nepředvídaných skutečností oznámit je zaměstnavateli a vyčkat jeho stanoviska k dalšímu postupu.
 13. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
 14. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ....................

......................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

oprávněného zástupce

Komentář:

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, které je sjednáno v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel může zaměstnance vysílat na pracovní cestu pouze v dohodě se

Nahrávám...
Nahrávám...