dnes je 12.4.2024

Input:

Vyslání zaměstnance, který požívá zvýšené ochrany podle § 240 odst. 1 ZP, na pracovní cestu

22.10.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

5.5
Vyslání zaměstnance, který požívá zvýšené ochrany podle § 240 odst. 1 ZP, na pracovní cestu

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vyslání zaměstnance, který požívá zvýšené ochrany

podle § 240 odst. 1 ZP, na pracovní cestu

Zaměstnavatel ............................................. (název a sídlo, IČ, zastoupený:

a

Zaměstnanec .....................................................(jméno, příjmení, bydliště, datum narození, pracovní zařazení)

(dále jen "zaměstnavatel“ a "zaměstnanec“)

Věc:

Vyslání zaměstnance na pracovní cestu

Na základě písemné dohody s Vámi v pracovní smlouvě (nebo jiné dohodě), v níž jste vyslovil souhlas s vysíláním na pracovní cesty, Vás podle § 42 ZP vysílám na pracovní cestu do ......... v době od........ do .......... Předmětem výkonu práce na pracovní cestě je .............. Bližší pokyny k výkonu práce, která je předmětem pracovní cesty, Vám předá Váš nadřízený zaměstnanec p. .........

Podmínky pracovní cesty v souladu s § 153 odst. 1 ZP jsou uvedeny v přiloženém cestovním příkaze. Po vykonání pracovní cesty předložte do 10 pracovních dnů zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vraťte nevyúčtovanou zálohu. Současně v téže lhůtě vypracujte písemnou zprávu o obsahu předmětu pracovní cesty, kterou předejte svému nadřízenému zaměstnanci p.................

Zálohu na pracovní cestu podle cestovního příkazu si můžete vyzvednout v pokladně zaměstnavatele v pracovní dny v době od..... do .......

Vzhledem k tomu, že jste .............. (těhotná nebo pečujete o dítě do věku 8 let nebo osamělá zaměstnankyně, osamělý zaměstnanec, který pečuje o dítě, které nedosáhlo věku 15 let nebo převážně sám dlouhodobě pečujete o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV), žádáme Vás o vyslovení souhlasu s vysláním na tuto pracovní cestu za shora uvedených podmínek.

V ..................... dne ...................

 

 ...........................................

razítko zaměstnavatele

a podpis oprávněného zaměstnance

Zaměstnanec převzal dne ..........................

S vysláním na pracovní cestu:

  • souhlasím

  • nesouhlasím

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 42 ZP

  • § 153 ZP

  • § 183 odst. 3 ZP

  • § 240 odst. 1 ZP

  • § 350 ZP

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Komentář:

Pracovní cestou se podle § 42 odst. 1 ZP rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo jejího výkonu. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zda se jedná o výkon práce mimo sjednané místo výkonu, se posuzuje ve vztahu k místu výkonu práce, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě.

Dohoda o výkonu práce na pracovní cestě nemusí být sjednána v písemné podobě, nemusí být sjednána ani v pracovní smlouvě, může být sjednána i mimo pracovní smlouvu. Může být sjednána pro každou jednotlivou pracovní cestu, může být sjednávána i obecně pro více pracovních cest v určitém čase nebo období anebo obecně po dobu trvání pracovního poměru. Není-li dohoda sjednána, nemůže zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu vyslat. Dohoda může být ale sjednána i tak, že zaměstnanec s vysláním na pracovní cestu podle přiloženého vzoru vysloví souhlas tak, že připojí svůj písemný souhlas na přiložené vyslání. Blíže k dohodě o vysílání na pracovní cestě je uvedeno u vzoru 3.3.18. 

Jsou-li v dohodě o vysílání na pracovní cesty sjednány podmínky, může zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu vyslat pouze za dodržení těchto podmínek (např. délka pracovní cesty, její určení předem v dohodnuté lhůtě apod.).

Po dobu pracovní cesty přísluší zaměstnanci náhrada cestovních výdajů podle § 151 a násl. ZP. Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí podle § 153 ZP předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Toto určení se činí zpravidla na cestovním příkazu (viz vzor 5.3).

Zaměstnavatel je povinen podle § 183 odst. 1 ZP poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta.

Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též

Nahrávám...
Nahrávám...