dnes je 15.7.2024

Input:

284/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 284/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 17. listopadu 1995,
kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
157/1997 Sb.
(k 1.8.1997)
mění (celé přílohy 1 a 2, v příl. 3 bod 6 a 9 a doplňuje bod 10, v příl. č. 4 bodu 3 se vypouští písm. b); dosavadní písm. c) označuje jako b)
302/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje (v § 3 doplňuje odst. 3, vkládá nový § 3a, mění § 4 odst. 4 a 5)
40/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění (přílohu č. 2)
328/2007 Sb.
(k 14.12.2007)
ruší § 1, § 2, v § 3 odst. 2 a přílohu č. 1; mění § 5
359/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší § 5 až 8 a přílohy č. 2 až 4
258/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
ruší § 4
399/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3a
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon”):
§ 1
(zrušen vyhláškou č. 328/2007 Sb. k 14.12.2007)
§ 2
(zrušen vyhláškou č. 328/2007 Sb. k 14.12.2007)
§ 3
Výdělečná činnost v cizině
(1)  Výdělečnou činností v cizině se pro účast na důchodovém pojištění [§ 6 odst. 1 písm. c) zákona] rozumí
a)  zaměstnání v pracovním poměru vykonávané pro zaměstnavatele, který má sídlo (bydliště) v cizině, pokud toto zaměstnání nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
b)  členství v družstvu, které má sídlo v cizině, spojené s pracovní činností pro takové družstvo, pokud tato činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
c)  výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině podle cizích právních předpisů a na základě registrace, ohlášení nebo povolení podle těchto předpisů, je-li to podle nich potřebné; za výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině se však nepovažuje, je-li taková činnost prováděna mimo území České republiky na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z právních předpisů České republiky.
(2)  Příjem z výdělečné činnosti v cizině1) se přepočítává na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou2) platného k prvnímu dni období, za které se tento příjem sleduje. Pro přepočet cizích měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice ke dni uvedenému ve větě první.
§ 3a
Postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným dobám
(1)  Jestliže se při souběhu více výdělečných činností v rámci kalendářního roku vyskytují různé počty dnů vyloučených dob v rámci jednotlivých výdělečných činností, a nelze-li zjistit, zda se tyto vyloučené doby vzájemně kryjí nebo jaká část vyměřovacích základů nebo hrubých výdělků pojištěnce (dále jen „vyměřovací základ”) připadá na tyto vyloučené doby, vyloučené doby se neuplatní a vyměřovací základ z každé této výdělečné činnosti se úměrně navýší. Úměrné navýšení podle věty první se stanoví tak, že se vyměřovací základ z každé výdělečné činnosti vynásobí podílem počtu dní trvání této výdělečné činnosti a počtu dní trvání této výdělečné činnosti sníženého o vyloučené doby v rámci této výdělečné činnosti; takto navýšený vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
(2)  Vyskytne-li se v kalendářním roce časový úsek, v němž se kryjí vyloučené doby s dobou výdělečné činnosti, za kterou je dosažen příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu, a pro účely postupu podle § 16 odst. 7 zákona nelze zjistit výši tohoto příjmu za období, po které trvala zároveň vyloučená doba, považuje se za vyměřovací základ v tomto časovém úseku poměrná část z vyměřovacího základu dosaženého v kalendářním roce v období trvání této
Nahrávám...
Nahrávám...