dnes je 12.6.2024

Input:

DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

24.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.

Spočívá nejen ve finančních příspěvcích, ale také v hmotné podpoře, zejména v darování zboží, které je využito v rámci humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny nebo jako přímá podpora obyvatel na Ukrajině. Spousta společností, které jsou plátci DPH, se zapojuje do sbírek pro Ukrajinu. Z této podpory jim mohou vyplývat různé daňové dopady podle zákona o DPH. Generální finanční ředitelství proto publikovalo na svých internetových stránkách informaci Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině.

Plátce může poskytnout finanční podporu v podobě peněžní nebo hmotnou podporu v podobě dodání zboží.

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží nebo poskytnutí zboží za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku. Dále se za předmět daně považuje pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Na darování zboží se nahlíží optikou daně z přidané hodnoty jako na bezúplatné plnění, které však může v zákonem vymezených případech být fiktivně považováno za úplatné dodání zboží podléhající dani. Pro účely zdanění darů je tedy nezbytné vyhodnotit, zdali se darování zboží považuje za dodání zboží za úplatu, které může být zdanitelné, nebo ve vymezených případech osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

Finanční dary

Obecně se u finančních darů DPH neuplatňuje. Poskytnutí finančních darů charitativním, humanitárním nebo dobročinným organizacím, ale také přímo jednotlivým osobám, v hotovostní nebo bezhotovostní formě není předmětem daně podle zákona o DPH, neboť finanční dary se nepovažují za dodání zboží.

Darování zboží

Darování zboží a jeho dopady v uplatňování DPH lze rozdělit podle statusu příjemce darů. Navíc musí plátce ještě sledovat, zda zboží pořídil v rámci své ekonomické činnosti a uplatnil si nárok na odpočet daně při nákupu zboží či nikoliv, aby mohl správně uplatnit daň u darovaného zboží.

Darování zboží humanitární organizaci s přepravou na Ukrajinu

Prvním případem je darování zboží s místem dodání v České republice humanitární nebo dobročinné organizaci. Plátce mohl nakoupit zboží pro svoji ekonomickou činnost, ale rozhodne se část nebo veškeré zboží darovat. Pokud plátce zboží pořídil v rámci své ekonomické činnosti a uplatnil si nárok na odpočet daně z tohoto přijatého plnění, samostatné darování zboží humanitární nebo dobročinné organizaci je podle § 68 odst. 15 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Podmínka pro uplatnění osvobození je, že příjemce odešle nebo přepraví darované zboží do třetí země, tedy na Ukrajinu, v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnost mimo území Evropské unie.

Plátce musí prokázat jednak status příjemce, že je humanitární nebo dobročinnou organizací, a zároveň skutečné fyzické odeslání nebo přepravu zboží na Ukrajinu. Jako každé jiné osvobození v oblasti DPH je nutné vždy vykládat podle judikatury Soudního dvora Evropské unie striktně a úzce, tudíž obě podmínky musejí být splněny zároveň, a nelze jej rozšířit na darování zboží komukoliv, např. přímo osobám z Ukrajiny. Plátce by si proto měl ověřit, v čem spočívá činnost příjemce a zda zboží bude odesláno nebo přepraveno na Ukrajinu.

K první podmínce prokázání statusu příjemce může plátce využít veřejně dostupných zdrojů, např. veřejný rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti, neboť neexistuje žádný oficiální seznam humanitárních a dobročinných organizací.

K druhé podmínce přepravy nebo odeslání zboží je samozřejmě nejvhodnějším důkazním prostředkem celní prohlášení potvrzující výstup zboží z Evropské unie, neboť až na výjimky je vyžadováno podávání celních prohlášení při vývozu zboží z území Evropské unie i za účelem darování zboží. Celní prohlášení obvykle vyřizuje vývozce zboží (v tomto případě humanitární nebo dobročinná organizace) nebo jeho zástupce, např. přepravní či poštovní společnost. Plátce by však mohl použít i jiných důkazních prostředků, které by prokazovaly, že zboží bylo dodáno na území Ukrajiny, např. potvrzení od přepravce zboží, potvrzení od humanitární či dobročinné organizace nebo potvrzení obdarované organizace na Ukrajině.

Důkazní břemeno v uplatnění osvobození od daně leží na plátci daně. Plátce uvede osvobozené plnění od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 ZDPH v daňovém přiznání na ř. 26.   

Příklad:

Plátce vyrábí obvazový materiál (taktická škrtidla, tlakové obvazy) v rámci své ekonomické činnosti. Pro výrobu obvazů nakoupil materiál včetně daně a uplatnil si u něj nárok na odpočet daně, neboť předpokládal, že jej použije v rámci svých obchodních aktivit k prodeji. Rozhodl se však část vyrobených obvazů, u kterých si uplatnil nárok na odpočet daně ze vstupních materiálů, darovat Českému červenému kříži v České republice. Český červený kříž shromažďuje obvazový materiál, který následně v rámci své humanitární pomoci Ukrajině odveze na Ukrajinu. Plátce osvobodí od daně darování obvazového materiálu a zároveň si může ponechat nárok na odpočet daně ze vstupního materiálu. V daném případě jsou splněny podmínky pro osvobození od daně v podobě statusu příjemce, kdy musí být zboží darováno humanitární organizaci a přepraveno nebo odesláno do třetí země. Plátce musí prokázat dodání humanitární organizaci a přepravu do třetí země např. potvrzeným prohlášením humanitární organizace.

Pozn.: Pokud by plátce bezúplatně nedaroval zboží humanitární nebo dobročinné organizaci, ale dodal ho za úplatu, pak by při splnění podmínek vymezených v § 68 odst. 15 ZDPH mohl osvobodit od daně s nárokem na odpočet daně i dodání zboží za úplatu. Podmínky (status příjemce a přeprava do třetí země) pro takové osvobození jsou pro dodání zboží za úplatu i bez úplaty stejné.

Darování zboží jiným osobám než humanitárním nebo dobročinným organizacím v tuzemsku

Plátce může darovat zboží, které předpokládal k použití v rámci své ekonomické činnosti a uplatnil si u přijatého plnění nárok na odpočet daně, i jiným osobám než humanitárním nebo dobročinným organizacím v tuzemsku.

Nahrávám...
Nahrávám...