dnes je 15.7.2024

Input:

Používání hybridních vozidel na pracovních cestách

12.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2024.08.01 Používání hybridních vozidel na pracovních cestách

Ing. Karel Janoušek

Stále častěji se prodávají a používají tzv. hybridní vozidla, což jsou obecně vozidla, která k pohonu používají nejméně dva různé zdroje energie, nejčastěji pak benzínový motor a elektromotor. Hlavním zdrojem energie přitom je spalovací motor, elektromotor přidává vozidlu energii při zrychlování anebo při malých rychlostech. Akumulátor elektromotoru se nabíjí automaticky při brzdění vozidla a není tak v zásadě dobíjen z vnějšího zdroje. Dojezd vozidla pouze na elektromotor je malý.

V podstatě a zjednodušeně se v praxi vyskytují tyto základní koncepce hybridních vozidel:

a) Mild-hybrid, který využívá převážně spalovací motor, elektromotor má menší výkon (cca do 20 kW) a prakticky jen pomáhá zvýšit dynamiku jízdy, příp. je činný při popojíždění vozidla. Akumulátor elektromotoru se dobíjí automaticky při brzdění.

b) Full-hybrid se spalovacím motorem a pomocným elektromotorem, který zvládne i startování a jízdu na krátkou vzdálenost a jehož akumulátor se dobíjí automaticky při brzdění.

c) Plug-in hybrid má spalovací motor a silnější elektromotor než předchozí typy. Akumulátor elektromotoru se dobíjí při brzdění, ale lze ho dobíjet i z elektrické zásuvky. Jako pohon lze zvolit samostatně spalovací motor, elektromotor, anebo kombinaci obou motorů.

V technických průkazech hybridů je v kolonce P.3 jako palivo zpravidla uvedeno: BA + EL, v některých případech je uveden jen BA, přičemž v části Další záznamy jsou (podle výrobce vozidla) uvedeny technické informace o výkonu elektromotoru, maximálním minutovém výkonu a maximálním dojezdu (km) při použití jen elektromotoru.

Pokud jde o spotřebu paliva, pak v technickém průkazu je v kolonce V.8 zpravidla uvedena pouze spotřeba benzinu, což je pro stanovení výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (viz níže) dostačující informace, protože akumulátor elektromotoru hybridů se v zásadě automaticky dobíjí při jízdě a není tak spotřebovávána žádná elektřina z vnějšího zdroje.

Jestliže zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu a požádá ho, aby jako dopravní prostředek použil vozidlo, které není vozidlem zaměstnavatele, přísluší zaměstnanci podle § 157 odst. 3 ZP náhrada ve výši základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. To se týká i uvedených hybridních vozidel.

Vozidlem, které zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestu neposkytl, může být:

  • soukromé vozidlo zaměstnance (vozidlo, které je výlučným vlastnictvím zaměstnance, anebo vozidlem ve společném jmění manželů),

  • vozidlo v podílovém spoluvlastnictví zaměstnance,

  • vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu (vozidlo, které si pořizuje formou finančního leasingu, anebo vozidlo, které má pronajato např. z půjčovny vozidel),

  • vozidlo, které má zaměstnanec vypůjčeno,

  • vozidlo, které zaměstnanec používá na základě smlouvy o výprose.

Takové vozidlo je dále pro zjednodušení označeno jako soukromé vozidlo.

Pokud tedy před pracovní cestou zaměstnavatel zaměstnance požádá o použití soukromého vozidla a zaměstnanec ho na pracovní cestě použije, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů ve výši základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty se v zásadě vypočtou podle údajů uvedených v technickém průkazu příslušného vozidla (u vozidel registrovaných v registru silničních vozidel od roku 2024 v osvědčení o registraci vozidla) a ceny pohonné hmoty. Ve smyslu § 158 odst. 4 ZP je k uvedeným výpočtům možno použít v zásadě pouze údaje z technického průkazu nebo osvědčení o registraci použitého vozidla. V případě, kdy technický průkaz nebo osvědčení o registraci použitého vozidla neobsahuje žádný údaj o spotřebě, dokládá zaměstnanec spotřebu technickým průkazem nebo osvědčením o registraci vozidla shodného typu a obsahu válců. Jestliže zaměstnanec nedoloží technický průkaz nebo osvědčení o registraci příslušného vozidla, nelze základní náhradu ani náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty vypočítat, a tedy je ani zaměstnanci bez daňových problémů poskytnout.

Základní náhrada (ZN) se stanoví jako součin sazby základní náhrady (SZN) a počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě: ZN = S ZN x km

Výše sazeb základní náhrady je pro rok 2024 stanovena vyhláškou č. 398/2023 Sb., přičemž pro osobní automobily činí tato sazba 5,60 Kč/km. Při použití přívěsu se uvedená sazba zvýší nejméně o 15 %. Nemusí přitom jít o přívěs zaměstnance, může to být přívěs zaměstnavatele nebo kterékoliv jiné osoby. Sazby uvedené ve vyhlášce jsou pro zaměstnance zaměstnavatelů v podnikatelské sféře stanoveny jako minimální. V příspěvkové sféře jsou tam uvedené sazby závazné.

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty (NPHM) se stanoví jako součin spotřeby použitého vozidla (S) zpravidla stanovené v l/100 km, počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě (km) a ceny PHM (C) zpravidla zjištěné v Kč/l: NPHM = (S x km x C) : 100

Spotřeba pohonné hmoty (paliva) vozidla se zjistí výhradně z technického průkazu vozidla nebo od 1. 1. 2024 z nově vydávaného osvědčení o registraci vozidla. Jde o údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Je-li v technickém průkazu vozidla v kolonce Spotřeba paliva - předpis (metodika) uvedena některá z těchto norem EU: EHK OSN č. 101, 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES, 2007/46/ES, 715/2007/ES, EU 692/2008, EU 566/2011, EU 459/2012, EU 630/2012, EU 195/2013, EU 136/2014, EU 2015/45, EU 2016/427, EU 2016/646, EU 2017/1151, EU 2017/1347, EU 2018/1832, je tam uvedený třetí údaj o spotřebě tzv. kombinovaná (smíšená) spotřeba, který se pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty použije. Tyto normy mohou být v technickém průkazu uvedeny také v podobě bez zkratky ES nebo EU, příp. mohou mít i označení EC apod., anebo za těmito normami mohou být v některých případech uvedena písmena, např. EU 136/2014 W, ES 2017/1347 AG, 2018/1832 DG apod.

Pozn.: Uvedený seznam norem EU není oficiální seznam, je to pouze soupis norem, který řadu let vytvářel autor článku. Je pouze na čtenáři, jestli ho použije, anebo si sám zjistí, zda norma EU uvedená v technickém průkazu vozidla v kolonce Spotřeba paliva – předpis (metodika), je normou, podle které se do technického průkazu uvádí také kombinovaná spotřeba paliva.

Jestliže v technickém průkazu příslušného vozidla údaj o kombinované spotřebě uveden není, vypočítá se pro uvedený účel spotřeba jako aritmetický průměr všech hodnot o spotřebě uvedených v technickém průkazu vozidla. V novějších technických průkazech vydávaných do konce roku 2023 a v nových osvědčeních o registraci vozidla vydávaných od 1. 1. 2024 je již uváděn v kolonce V.8 Spotřeba paliva, resp. V.8 Kombinovaná spotřeba paliva, pouze jeden údaj o spotřebě, který se k uvedenému účelu použije.

Pozn.: Od roku 2024 se k nově registrovaným vozidlům nebo při změnách údajů v registru vozidel již nevydávají klasické technické průkazy, ale jen nová osvědčení o registraci vozidla . Všechny zákonnými předpisy potřebné

Nahrávám...
Nahrávám...