dnes je 15.7.2024

Input:

Sjednání použití vlastního motorového vozidla při pracovní cestě

17.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

5.10
Sjednání použití vlastního motorového vozidla při pracovní cestě

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Sjednání použití vlastního motorového vozidla při pracovní cestě

Zaměstnavatel .............................................................................. (název a sídlo, IČ)

zastoupený.................... (jméno a příjmení)

a

zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ............................................ trvale bytem .........................

(dále jen "zaměstnavatel“ a "zaměstnanec“)

uzavírají tuto

dohodu o použití vlastního motorového vozidla zaměstnance při pracovní cestě.

1. Zaměstnavatel vysílá zaměstnance na pracovní cestu do................... ve dnech ......... za účelem ............ Podmínky pracovní cesty, včetně jejího počátku a konce, jsou stanoveny v cestovním příkazu ze dne.......

2. Na základě žádosti zaměstnavatele zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl, že pracovní cesta uvedená v bodě 1 bude vykonána za použití silničního motorového vozidla zaměstnance, které je v jeho vlastnictví, tovární značky.......... SPZ..........

Konání pracovní cesty za použití tohoto dopravního prostředku je vzhledem k využití pracovního času a nákladům účelné a hospodárné.

3. Silniční motorové vozidlo může být zaměstnancem použito pouze za splnění těchto podmínek:

• zaměstnanec má předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla a další právními předpisy vyžadované doklady,

• motorové vozidlo je pojištěno pro případ havárie, je uhrazeno zákonné pojištění za škody způsobené provozem motorového vozidla.

Zaměstnanec jejich splnění potvrzuje a zaměstnavateli prokázal jejich splnění.

4. Za použití vlastního motorového vozidla podle bodu 3. přísluší zaměstnanci za každý kilometr jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty ve výši stanovené podle § 157 odst. 5 ZP a § 158 ZP a vyhlášky č. 398/2023 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanoví průměrná cena pohonných hmot pro rok 2024.

5. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.


V ..................... dne ...................


........................................ .

podpis zaměstnance

.........................................

razítko zaměstnavatele a podpis
jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 42 ZP

  • § 153 ZP

  • § 157 ZP

  • § 158 ZP

  • § 265 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  • § 1724 až § 1766 NOZ

Vyhláška č. 398/2023 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanoví průměrná cena pohonných hmot pro rok 2024

Komentář:

Zaměstnanci při pracovní cestě přísluší náhrada výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce v rozsahu a za podmínek upravených v § 151 až 189 ZP a v návaznosti na zmocnění dané zákoníkem práce vyhláškami, které pro jednotlivé kalendářní roky upravují výši stravného na tuzemských a zahraničních pracovních cestách a stanoví náhrady za používání silničních vozidel.

Náhrada jízdních výdajů přísluší zaměstnanci za použití dopravního prostředku podle předem určeného způsobu dopravy. Určený způsob dopravy je rozhodující pro vznik práva na náhradu jízdních výdajů a výši poskytovaných výdajů.

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Za "vlastní“ silniční motorové vozidlo použité zaměstnancem se pro tento účel považuje nejenom vozidlo zaměstnance, jehož je výlučným vlastníkem nebo je ve společném jmění manželů, popř. je ve spolupodílovém vlastnictví zaměstnance, ale i vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu bez ohledu na to, zda je pořízeno na základě finančního leasingu anebo které si výlučně pro tento nebo i jiné případy půjčuje z půjčovny vozidel anebo od rodinných příslušníků či známých. Nemusí se proto jednat o vozidlo, jehož je zaměstnanec majitelem. Pravidla se použijí na všechna použitá vozidla na základě žádosti zaměstnavatele, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem.

Náhrady za použití silničního motorového vozidla je zaměstnavatel povinen hradit pouze pro případ, že zaměstnanec použil vozidlo na žádost zaměstnavatele. Náhrady není možné poskytovat, pokud požádal o použití zaměstnanec. Žádost zaměstnavatele není formálně blíže určena, může se jednat i o žádost ústní. Vzhledem k povinnosti upravené v § 153 ZP stanovit

Nahrávám...
Nahrávám...