dnes je 12.6.2024

Input:

Vozidlo, které zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestu neposkytl

28.1.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

8.7.1.3 Vozidlo, které zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestu neposkytl

Ing. Karel Janoušek

V případě, kdy zaměstnavatel neurčí použití dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy či taxislužby a ani neposkytne zaměstnanci na pracovní cestu služební vozidlo, může požádat zaměstnance, aby jako dopravní prostředek použil:

  • soukromé vozidlo zaměstnance (vozidlo, které je výlučným vlastnictvím zaměstnance anebo vozidlo ve společném jmění manželů),

  • vozidlo, které je v podílovém spoluvlastnictví zaměstnance,

  • vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu, tj. vozidlo, které si pořizuje formou finančního leasingu, anebo vozidlo, které má pronajato např. z půjčovny vozidel,

  • vozidlo, které má zaměstnanec vypůjčeno,

  • vozidlo, které zaměstnanec používá na základě smlouvy o výprose.

Pro tato vozidla se pro zjednodušení používá pojem soukromé vozidlo.

Pokud tedy zaměstnavatel zaměstnance požádá o použití soukromého vozidla (některého z uvedených vozidel) a zaměstnanec ho na pracovní cestě použije, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů ve výši základní náhradynáhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Vedle této náhrady přísluší zaměstnanci také náhrada jízdních výdajů za MHD, pokud ji zaměstnanec kromě soukromého vozidla použil, a to v prokázané výši.

Forma žádosti zaměstnavatele o použití soukromého vozidla zaměstnance není stanovena, nemusí být tedy písemná. Pokud bude např. na cestovním příkazu zaměstnavatelem uvedeno jako dopravní prostředek AUV a na základě toho zaměstnanec své vozidlo použije, pak se má za to, že vyhověl žádosti zaměstnavatele.

Základní náhrada

Základní náhrada (ZN) se stanoví jako součin sazby základní náhrady (SZN) a počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě:

ZN = SZN x km

Výše sazby základní náhrady je uvedena v § 157 odst. 4 ZP, příp. v prováděcí vyhlášce MPSV pro příslušný kalendářní rok. Platné sazby najdete v části Aktuální informace.

Při použití přívěsu se příslušná sazba zvýší o 15 %. Nemusí přitom jít o přívěs patřící zaměstnanci, může to být přívěs zaměstnavatele nebo jakékoliv jiné osoby. Pro nákladní automobily a autobusy tato sazba činí dvojnásobek sazby za osobní automobil. Za použití traktoru by uvedené náhrady neměly být poskytnuty, protože podle § 157 odst. 3 ZP přísluší za použití silničních motorových vozidel. Traktor však silniční motorové vozidlo není.

Pro zaměstnance zaměstnavatelů v podnikatelské sféře jsou stanovené sazby určeny jako minimální. V příspěvkové sféře jsou tyto sazby závazné.

Náhrada výdajů za spotřebované PHM

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty (NPHM) se stanoví jako součin spotřeby použitého vozidla (S) zpravidla stanovené v l/100 km, počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě (km) a ceny PHM (C), zpravidla zjištěné v Kč/l:

NPHM = (S x km x C) : 100

Spotřeba pohonné hmoty

Spotřeba pohonné hmoty (S) vozidla v l/100 km se zjistí z technického průkazu použitého vozidla. Podle § 158 odst. 4 ZP jde o údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Je-li v technickém průkazu vozidla v kolonce Spotřeba paliva – metodika uvedena norma EU, podle které se zjišťuje a do technického průkazu uvádí tzv. kombinovaná (smíšená) spotřeba, je to v technickém průkazu v kolonce Spotřeba paliva uvedený třetí údaj. Ten se pak musí pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty použít.

Mezi normy EU, podle kterých se kombinovaná spotřeba zjišťuje a do technického průkazu uvádí, patří např. tyto normy: 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES, 2007/46/ES, ES 715/2007, ES 692/2008, EU 566/2011, EU 459/2012, EU 630/2012, EU 195/2013, EU 136/2014, EU2015/45, EU 2016/427, EU 2016/646, EU 2017/1151, EU 2017/1347, EU 2018/1832.

Uvedené normy mohou být v technickém průkazu uvedeny také v podobě bez zkratky ES nebo EU, případně mohou mít i označení EC apod., anebo za těmito normami mohou být v některých případech uvedena písmena, např. ES 692/2008 F, EU 195/2013 J apod.

Jestliže v technickém průkazu údaj o kombinované spotřebě uveden není, vypočítá se spotřeba pro uvedený účel jako aritmetický průměr všech hodnot o spotřebě uvedených v technickém průkazu příslušného vozidla.

Není-li v technickém průkazu vozidla, který zaměstnanec na pracovní cestě na žádost zaměstnavatele použil, uveden žádný údaj o spotřebě PHM, přísluší zaměstnanci podle § 158 odst. 4 ZP NPHM pouze v případě, že předloží zaměstnavateli technický průkaz vozidla shodného typu se stejným

Nahrávám...
Nahrávám...