dnes je 12.6.2024

Input:

Vyslání zaměstnance na pracovní cestu

4.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.6
Vyslání zaměstnance na pracovní cestu

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vyslání zaměstnance na pracovní cestu

Zaměstnavatel (název a sídlo, IČO, zastoupený): ...........................................................................

a

Zaměstnanec (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, pracovní zařazení): ..........................................

(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")

Věc:

Vyslání zaměstnance na pracovní cestu

Na základě písemné dohody s Vámi v pracovní smlouvě (nebo jiné dohodě), v níž jste vyslovil souhlas s vysíláním na pracovní cesty, Vás podle § 42 ZP vysílám na pracovní cestu do ......... v době od........ do.......... Předmětem výkonu práce na pracovní cestě je .............. Bližší pokyny k výkonu práce, která je předmětem pracovní cesty, Vám předá Váš nadřízený zaměstnanec p. .........

Podmínky pracovní cesty v souladu s § 153 odst. 1 ZP jsou uvedeny v přiloženém cestovním příkaze. Po vykonání pracovní cesty předložte do 10 pracovních dnů zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vraťte nevyúčtovanou zálohu. Současně v téže lhůtě vypracujte písemnou zprávu o obsahu předmětu pracovní cesty, kterou předejte svému nadřízenému zaměstnanci p.................

Zálohu na pracovní cestu podle cestovního příkazu si můžete vyzvednout v pokladně zaměstnavatele v pracovní dny v době od..... do .......

V ..................... dne ...................

 

...........................................

razítko zaměstnavatele

a podpis oprávněného zaměstnance

Zaměstnanec převzal dne ............

(případně S vysláním na pracovní cestu souhlasím)

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 42 ZP

  • § 153 ZP

  • § 183 odst. 3 ZP

Komentář:

Pracovní cestou se podle § 42 odst. 1 ZP rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo jejího výkonu. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zda se jedná o výkon práce mimo sjednané místo výkonu, se posuzuje ve vztahu k místu výkonu práce, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě.

Dohoda o výkonu práce na pracovní cestě nemusí být sjednána v písemné podobě, nemusí být sjednána ani v pracovní smlouvě, může být sjednána i mimo pracovní smlouvu. Může být sjednána pro každou jednotlivou pracovní cestu, může být sjednávána i obecně pro více pracovních cest v určitém čase nebo období anebo obecně po dobu trvání pracovního poměru. Není-li dohoda sjednána, nemůže zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu vyslat. Dohoda může být ale sjednána i tak, že zaměstnanec s vysláním na pracovní cestu podle přiloženého vzoru vysloví souhlas tak, že připojí svůj písemný souhlas na přiložené vyslání. Blíže k dohodě o vysílání na pracovní cestě je uvedeno u vzoru 3.3. 18. 

Jsou-li v dohodě o vysílání na pracovní cesty sjednány podmínky, může zaměstnavatel

Nahrávám...
Nahrávám...