dnes je 12.4.2024

Input:

Vzor testu školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

8.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

3.15.3
Vzor testu školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Josef Černý

Vzor

TEST

k ověření znalostí získaných školením o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Zaměstnavatel ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ............................................ 

k ověření znalostí získaných školením o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

1. Jak postupuje orgán státního požárního dozoru – HZS kraje, vyjde-li najevo, že právnická osoba se nesprávně začlenila do kategorie z hlediska požárního nebezpečí? (§ 4 odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023)

a) orgán státního požárního dozoru - HZS kraje rozhodne o správném začlenění právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí

b) orgán státního požárního dozoru - HZS kraje právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uloží provést nové začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí a předložit je orgánu SPD ke schválení

c) orgán státního požárního dozoru - HZS kraje právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uloží provést ve stanovené lhůtě nové začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí

2. Za činností se zvýšeným požárním nebezpečím se z hlediska požárního nebezpečí považují činnosti:

(§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023)

a) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m

b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5.000 tun a vyšší

c)  ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/ma vyšší 

3. V jakých časových termínech se opakuje školení o PO u zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců? 

(§ 23 odst. 2 a § 23 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022)

a) u zaměstnanců nejméně jednou za rok a u vedoucích zaměstnanců nejméně jednou za dva roky

b) u zaměstnanců nejméně jednou za dva roky a u vedoucích zaměstnanců nejméně jednou za tři roky

c) u zaměstnanců nejméně jednou za rok a u vedoucích zaměstnanců nejméně jednou za tři roky

4. Správními úřady na úseku požární ochrany podle zákona o PO jsou: 
(§ 23 zákona č. 133/1985 Sb., o PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023)

a) Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje

b) Republiková, regionální a místní Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska

c) Krajský úřad a obecní úřad s rozšířenou působností

5. Proti rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu se: (§ 36 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023)

a) nelze odvolat

b) lze odvolat do tří dnů od okamžiku ústního oznámení výroku rozhodnutí, přičemž odvolání nemá odkladný účinek

c) lze odvolat do tří dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí; podání odvolání nemá odkladný účinek. Odvolací orgán o něm rozhodne neodkladně

6. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 a 3 zákona o PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023) jsou mimo jiné povinny zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených: (§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023)

a) výrobcem zařízení

b) podmínkami požární bezpečnosti

c) podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení

7. Pro svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje:  (§ 3 odst. 2, věta první vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, aktuální znění verze č. 1, účinná od 1.7. 2000)

a) písemně

b) ústně prostřednictvím vedoucího zaměstnance zaměstnavatele, v jehož působnosti je toto svařování prováděno

c) ústně prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany, který plní určené úkoly právnické osoby na úseku požární ochrany

8. Jak často se opakuje školení o požární ochraně osob zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době a době sníženého provozu  (§ 23 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022)

a) nejméně jedenkrát za dva roky

b) nejméně jedenkrát za tři roky

c) nejméně jedenkrát za rok

9. Spalinovou cestou se rozumí: (§ 43 odst. 2, věta první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023)

a) dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší

b) průduch komína

c) kouřovod

10. Potřísněné látky použité k odstranění rozlitých hořlavých kapalin: 
(Příloha č. 7, písm. C, bod C.1.6 vyhl. MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, aktuální znění verze č. 2, účinná od 27.9. 2011 a čl. F. 1.7. Přílohy F - Normativní ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, platnost od 1.9. 2003, Z1 02.2006, platnost od 1.3. 2006)

a) nesmí být uloženy v prostorách s výskytem hořlavých kapalin

b) smí být uloženy v prostorách s výskytem hořlavých kapalin v nehořlavých nádobách s víkem

c) smí být umístěny v prostorách s výskytem hořlavých kapalin

 

11. Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět:

(§ 44 odst. 2, věta první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023)

a) jen oprávněnou osobou

b) svépomocí

c)  po zaškolení oprávněnou osobou svépomocí

12. Tlakové nádoby na plyny – láhve a sudy:  (ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, platnost od 1.2. 2011, Z1 12.2015, platnost od 1.1. 2016, oprava Opr.1 11. 2017, platnost od 1.12. 2017)

a) nemusí být zajištěny proti pádu (láhve) a samovolnému pohybu (sudy)

b) musí být zajištěny proti pádu (láhve) a samovolnému pohybu (sudy)

c) musí být zajištěny proti pádu (láhve) a samovolnému pohybu (sudy), v případech, když obsahují hořlavé a výbušné plyny 

13. Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly:  (§ 3 odst. 2, věty první a druhá vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022)

a) snadno viditelné

b) snadno viditelné a dosažitelné

c) snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor

14. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou: 
(§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022)

a) za 2 roky

b) za 3 roky

c) za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší

15. Státní požární dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává:

(§ 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023)

a) u stavby kategorie II a III

b) u stavby kategorie 0 a I

c) jen u stavby kategorie III 

16. Orgán státního požárního dozoru - HZS kraje termín provedení komplexní požární kontroly: (§ 45 č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1.2022)

a) nemusí předem písemně ani jinak oznamovat 

b) oznamuje telefonicky, faxem nebo písemně nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením

c) oznamuje písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením

17. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí: (§ 24 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022)

a) před zahájením činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

b) před zahájením provozování činností bez ohledu na míru požárního nebezpečí

c) jen před zahájením provozování činností, při kterých se používá otevřený oheň v přítomnosti hořlavých látek 

18. Rozsah a obsah školení zaměstnanců o požární ochraně určuje: 

(§ 26 odst. 1 věta první vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.141. 2022)

a) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem školení o PO

b) osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany

c) preventista požární ochrany 

19. Požární řád upravuje:  (§ 31 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022)

a) evakuaci osob z budov, kde se v nadzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/ma vyšším může současně vyskytovat více než 200 osob

b) základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

c) postup zaměstnanců, případně dalších osob při vyhlášení požárního poplachu 

20. Požární poplachové směrnice vymezují činnosti: (§ 32 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022)

a) zaměstnanců na

Nahrávám...
Nahrávám...