dnes je 15.7.2024

Input:

2/1991 Sb., Zákon o kolektivním vyjednávání, ve znění účinném k 1.4.2011

č. 2/1991 Sb., Zákon o kolektivním vyjednávání, ve znění účinném k 1.4.2011
ZÁKON
ze dne 4. prosince 1990
o kolektivním vyjednávání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
155/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
ruší § 24 odst. 3
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 3 doplňuje odst. 2
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 14 odst. 2, § 15 odst. 2
nález ÚS
199/2003 Sb.
(k 31.3.2004)
ruší § 7
255/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
nové znění § 7, vkládá § 7a
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
nahrazuje slova v § 24 odst. 4 a § 30 odst. 3
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 24 mění nadpis a ruší odst. 1 a 2
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění celkem 43 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
ÚZ 25/2007 Sb.
 
 
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 7 odst. 9
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.
§ 2
(zrušen zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 3
(zrušen zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 4
(zrušen zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 5
(zrušen zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 6
(zrušen zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
(1)  Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu, která je v ní výslovně určena. Nedojde-li k určení této doby, má se za to, že byla sjednána na jeden rok.
(2)  Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla smlouva uzavřena a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti některých závazků není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně.
§ 7
(1)  Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení4a) Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b) (dále jen „odvětví”).
(2)  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí podle odstavce 1 se vyhlásí ve Sbírce zákonů, pokud je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena
a)  organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet zaměstnanců, nebo
b)  příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet zaměstnanců.
(3)  Splnění podmínek stanovených v odstavci 2 se posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, za které jsou k dispozici statistické informace podle odstavce 6.
(4)  Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (dále jen „návrh”) musí být písemný, podepsaný smluvními stranami na téže listině a musí obsahovat označení kolektivní smlouvy vyššího stupně a odvětví, v němž má být její závaznost rozšířena na další zaměstnavatele. Dále musí obsahovat
a)  seznamy zaměstnavatelů, pro které je kolektivní smlouva vyššího stupně závazná, a celkový počet jejich zaměstnanců, seznamy zaměstnavatelů, kteří jsou členy ostatních organizací zaměstnavatelů v tomtéž odvětví, celkové počty jejich zaměstnanců a kódy Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b) , nebo
b)  celkový počet zaměstnanců, za které jedná příslušný vyšší odborový orgán uvedený v odstavci 2 písm. b), to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, a celkový počet jejich zaměstnanců, a počet zaměstnanců, za které jedná jiný příslušný vyšší odborový orgán, který působí v tomtéž odvětví, to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, počet jejich zaměstnanců a jejich kód Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b) .

Smluvní strany připojí k návrhu znění
Nahrávám...
Nahrávám...