dnes je 12.6.2024

Input:

98/1987 Sb., Zákon o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění účinném k 1.1.2010

č. 98/1987 Sb., Zákon o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění účinném k 1.1.2010
ZÁKON
ze dne 15. prosince 1987
o zvláštním příspěvku horníkům
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
1/1989 Sb.
(k 30.1.1989)
mění
160/1989 Sb.
(k 1.1.1990)
mění, doplňuje
235/1992 Sb.
(k 1.6.1992)
doplňuje
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a))
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší § 18
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3 písm. a) a § 5 odst. 6
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Hornické organizace poskytují pracujícím v hornictví ke zmírnění hmotných a sociálních důsledků spojených se změnou zaměstnání nebo s uvolněním k výkonu veřejné funkce jako sociální dávku zvláštní příspěvek horníkům (dále jen „zvláštní příspěvek”).
Podmínky nároku
§ 2
(1)  Nárok na zvláštní příspěvek má pracující, který pro dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo ohrožení nemocí z povolání z dosavadního zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech1)
a)  byl převeden na jinou, méně rizikovou, práci v podzemí hlubinných dolů,
b)  byl převeden na jinou práci mimo podzemí hlubinných dolů, nebo
c)  skončil pracovní poměr k organizaci, v níž vykonával uvedené zaměstnání.
(2)  Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který po dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo zjištění ohrožení nemocí z povolání byl ze zaměstnání uvedeného v odstavci 1 uvolněn k výkonu veřejné funkce.
(3)  Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který byl zaměstnán celkem nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v odstavci 1, dosáhl za jeho trvání věku aspoň 50 let a přestal je vykonávat.
(4)  Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který z důvodu provádění útlumového programu schváleného příslušnou vládou
a)  přešel ze zaměstnání uvedeného v odstavci 1, v němž byl zaměstnán celkem více než tři roky, do zaměstnání mimo podzemí hlubinných dolů,
b)  přešel z jiného zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví vykonávaného pod zemí v hlubinných dolech,2) v němž byl zaměstnán celkem nejméně pět roků, do zaměstnání, z něhož nevzniká nárok na zvláštní příspěvek, nebo
c)  přešel ze zaměstnání I. pracovní kategorie při úpravě a konečném zpracování uranové rudy,3) v němž byl zaměstnán celkem nejméně pět roků, do zaměstnání, z něhož nevzniká nárok na zvláštní příspěvek.
§ 3
Zvláštní příspěvek nenáleží, jestliže
a)  se pracujícímu vyplácí starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, a jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2 odst. 1 až 3, též, jestliže se mu vyplácí ve vyšší nebo stejné výši invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,
b)  pracujícímu vyplácí organizace mzdové vyrovnání4) nebo doplatek do průměrného výdělku;5) zvláštní příspěvek však vedle mzdového vyrovnání nebo doplatku do průměrného výdělku náleží, pokud jej pracující pobírá ke dni vzniku nároku na mzdové vyrovnání nebo doplatek do průměrného výdělku,
c)  pracující není zaměstnán po dobu delší dvou měsíců; do této doby se nezapočítává doba, po kterou se pracujícímu vyplácí nemocenské nebo po kterou je veden v evidenci národního výboru jako uchazeč o zaměstnání; za zaměstnání se přitom považuje pracovní činnost zakládající účast na důchodovém zabezpečení,
d)  pracující
1.  znovu vykonává rizikovou práci v zaměstnání uvedeném v § 2 odst. 1, jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2 odst. 1 nebo 2,
2.  je zaměstnán v zaměstnání uvedeném v § 2 odst. 1, jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2 odst.
Nahrávám...
Nahrávám...